Blog #5: Loài người tự bẫy loài người

in vn •  5 years ago  (edited)

This article writes about Vietnamese drinking culture so I'd rather writing in Vietnamese.

“Loài người tự bẫy loài người. Rượu là chu kỳ xấu. Mình đi làm để có tiền, rồi cuối tuần tiêu tiền đó mua rượu. Đầu tuần lại chiến đấu có tiền để mua bia cuối tuần sau”.

Cả đất nước Việt Nam đang rộn ràng mùa lễ hội cuối năm. Nào là Noel, tết Tây, tết Ta...

Và tôi biết chắc chắn rằng những buổi tiệc tùng cuối năm ở Việt Nam không thể thiếu bia rượu. Họ phải tiếp khách, phải uống rượu với đối tác, bạn bè. Tôi có cảm tưởng “lễ hội uống bia” ở Việt Nam là không bao giờ kết thúc.Nhiều người bị ép phải uống. Vài người gượng ép phải uống. Hàng triệu người Việt Nam sẽ hô “trăm phần trăm”, "zô, zô"… Họ còn uống nhiều hơn thế khi Tết truyền thống sắp đến.

Thi thoảng, tôi nghĩ sau này khi làm việc, rồi phải đi ăn uống cùng một số đồng nghiệp ở nhà hàng và đương nhiên, “luật bất thành văn” ở Việt Nam là phải “nhậu” mỗi khi ra hàng quán. Tôi thấy hơi sợ.
Alcoholism: Clinical & Experimental Research là một tạp chí nghiên cứu và xuất bản về tác hại của rượu. Tạp chí này chỉ ra rằng, những người hay uống rượu bị giảm sự đồng cảm và không thể hiểu được các hình thức giao tiếp phức tạp.

Những người thường xuyên uống rượu mà tôi từng gặp, họ mất đi sự đồng cảm. Đồng cảm là khi bạn nhìn vào mắt người khác, bộ não của họ sẽ ghi lại những cảm xúc của bạn và bắt chước cảm xúc của bạn trong giây lát. Như nhìn vào đôi mắt của ai đó đang khóc, bạn sẽ có cảm giác buồn giống họ. Nhưng nhìn vào đôi mắt của người đang say rượu, tôi thấy họ không hiểu gì về cảm xúc của tôi. Họ bắt đầu trêu chọc tôi, rồi nói lời lẽ “xúc phạm” tôi hơn. Vì họ say, họ không thể hiểu được cảm xúc của tôi và cả những gì họ đang nói. Họ không thể thấy tôi đang bị xúc phạm hoặc mệt mỏi.Như với tất cả thói quen mình có, bạn càng làm nó, nó càng mạnh. Những người thường xuyên uống rượu càng ngày càng sa vào chu kỳ xấu. Não của họ thay đổi nhiều hơn. Trung tâm thông cảm của họ suy giảm. Nhiều vấn đề trong việc hiểu và giao tiếp cũng giảm sút theo.

Tôi cũng thích nhậu lắm. Nó rất vui. Nhưng tôi chỉ xem nhậu như một công cụ, thỉnh thoảng uống một hoặc là hai lon bia để giao lưu, chia sẻ với bạn bè.Tết sắp đến rồi. Mong là Tháng Chạp không say

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Uống hay không là do mình thôi em. :)))

về quê muốn không uống cũng hơi khó chị ạ :(, nhất là mấy hôm 30 mùng 1

You got a 12.66% upvote from @voteme courtesy of @pexea12! For next round, send minimum 0.01 SBD to bid for upvote.

Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to voteme by clicking following links: 10SP, 25SP, 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by pexea12 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.