Week 52, 2019: Quote of the weeksteemCreated with Sketch.

in vn •  3 years ago 

The busy have no time for tears.

Người bận rộn không còn thời gian để khóc.

Sadness flies away on the wings of time.

Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.

Never laugh at anyone ‘s dream.

Đừng bao giờ cuời nhạo giấc mơ của bất cứ ai.

Don't believe all you hear, spend all you have or sleep all you want.

Đừng nên tin tất cả những gì bạn nghe đc, sử dụng những gì bạn có hoặc rũ bỏ tất cả nếu bạn muốn.

Give somebody more than they hope and do it cheerfully.

Cho họ nhiều hơn những gì họ hy vọng, đó là niềm vui.

Hope the best thing but repare it wait any worst thing.

Hy vọng về những điều tốt đẹp nhưng đáp lại sự chờ đợi đó là điều thật tồi tệ

Remember the 3 re’s : respect for self , respect for others and responsiblity for your actions.

Hãy nhớ 3 điều: kính trọng chính mình, kính trọng những người khác và hãy có trách nhiệm với những việc làm của mình.

Remember that great love and great achiverments involve great risk.

Một tình yêu tuyệt vời và một thành tựu vĩ đại luôn bao gồm cả sự mạo hiểm.

When someone asks you a question that you don’t want to answer, smile and ask :” why do you want to know that”.

Khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi mà bạn không muốn trả lời thì hãy cười và nói:" tại sao bạn lại muốn biết điều đó".

Talk slowly but think quickly.

có thể nói chậm nhưng hãy suy nghĩ thật nhanh.

Never laugh at anyone ‘s dream.

Đừng bao giờ cuời nhạo giấc mơ của bất cứ ai.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Chúc mừng @hhiep, bạn đã nhận được một upvote. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

Congratulations @hhiep! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!