What is a TESLA Token?

in teslatoken •  3 months ago  (edited)

We can imagine the TESLA token as a digital voucher, which is used by customers to use TESLA's services under advantageous conditions. However, unlike a digital voucher, which is stable to its value, the value of a TESLA Token is affected by supply and demand. Due to its strong involvement in and integration into TESLA, the value of the Token (not) directly depends on the interest in the company's products and their use.

The TESLA Token is a cryptocurrency based on a blockchain called the Binance Smart Chain. It is one of the fastest growing and at the same time the most used blockchain solutions today. This means that the Token is completely virtual and all transactions and its transfers take place within the blockchain.

The total number of tokens is predefined and equals 3,502,541,237 TESLA Tokens. The token represents many functions, which are a huge advantage for the holder when interacting with TESLA and its products. The main functions of the Token include:
a) payment function
b) discount voucher
c) stake
d) access to limited editions and features

All functions have been designed to allow the holder the most advantageous conditions when purchasing products or subsequent control of products through a mobile application. Whether it's a discount on the products themselves, the ability to earn bonus TESLA Tokens as part of a product stake, or access to limited features for holders, the TESLA Token is an integral part of any user who is serious about smart home products.

Purchase TESLA Tokens
The TESLA Token is now for sale on the most advantageous terms. The token is now sold by the company itself on the Czech and Slovak markets. Subsequently, the token will be listed on the secondary market (cryptocurrency exchanges), where the price will develop according to the demand and appetite of users for smart home products.

Now possible to buy TESLA Tokens for USDT
We have opened the possibility to purchase TESLA Tokens for USDT, so you can convert your current cryptocurrency assets into a stable cryptocurrency (USDT) and purchase TESL completely within the cryptoworld. You can buy tokens here at https://buy.teslatokens.io.

In addition to USDT, you can also use a standard bank account payment to purchase tokens.

Co je to TESLA Token?

TESLA token si můžeme vzdáleně představit jako digitální voucher, který slouží zákazníkům k využívání služeb TESLA za zvýhodněných podmínek. Avšak na rozdíl od digitálního voucheru, který je stabilní vůči své hodnotě, je hodnota TESLA Tokenu ovlivněna poptávkou a nabídkou. Vzhledem ke svému silnému zapojení do a integrace do samotné společnosti, se hodnota Tokenu (ne)přímo odvíjí od zájmu po produktech společnosti a jejich využívání.

TESLA Token je kryptoměna založena na blockchainu zvaném Binance Smart Chain. Jedná se o jeden z nejrychleji se rozvíjejících a zároveň nejpoužívanějších blockchainových řešení současnosti. To znamená, že Token je zcela virtuální a veškeré transakce a jeho přesuny probíhají v rámci blockchainu.

Celkové množství tokenů je předem definováno a rovná se 3,502,541,237 TESLA Tokenům. Token reprezentuje mnoho funkcí, které jsou pro držitele obrovskou výhodou při interakci se společností TESLA a jejími produkty. Mezi hlavní funkce Tokenu patří:
a) platební funkce
b) slevový kupon
c) funkce stake
d) přístup k limitovaným edicím a funkcím

Všechny funkce byly navrženy tak, aby umožnily držiteli co nejvýhodnější podmínky při nákupu produktů či následném ovládání produktů skrze mobilní aplikaci. Ať už se jedná o slevu na samotní produkty, možnost získávání bonusových TESLA Tokenů v rámci produktu stake nebo přístup k limitovaným funkcím pro držitele, TESLA Token je nedílnou součástí každého uživatele, který to myslí s produkty chytré domácnosti vážně.

Nákup TESLA Tokenů
TESLA Token je nyní na prodej za nejvýhodnějších podmínek. Token je nyní prodáván samotnou společností na českém a slovenském trhu. Následně bude token zalistován na sekundární trh (kryptoměnové burzy), kde se bude cena vyvíjet podle poptávky a apetitu uživatelů po produktech chytré domácnosti.

Nyní možnost zakoupit TESLA Tokeny za USDT
Otevřeli jsme možnost pořídit si TESLA Tokeny za USDT, můžete si tedy svá současná kryptoměnová aktiva přeměnit do stabilní kryptoměny (USDT) a nakoupit TESL kompletně v rámci kryptosvěta. Nakoupit tokeny můžete na https://buy.teslatokens.io.

Mimo USDT můžete k nákupu tokenů také využít standardní platbu skrze bankovní účet.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!