Who are advisors and how do they help cryptocurrency projects

in tesla •  last month  (edited)

In recent years, advisors have been an integral part of cryptocurrency projects, both in the fundraising phases and in the coin / token trading phase on token exchanges. Advisory role is usually given to leaders who have successful and trustworthy history in crypto space but also in a different space, thus increasing the credibility of the cryptocurrency project.

At the same time, the Advisory team gives the project credibility to potential buyers who might be afraid to buy an unknown project. Advisors play a key role for the project, in most cases participating in the creation of the token sales structure itself, its most important functions and features of the token that buyers plan to purchase.

Furthermore, advisors can be very effective in dealing with cryptocurrency exchanges, where they can use their experience and contacts from the cryptocurrency environment and the project to get listed to the most trustworthy token exchanges.

Advisors usually play the following role
Legal Advisor: a type of advisor who has extensive experience in the legal solution of tokenized companies, can help with the selection of a suitable jurisdiction for a tokenized project.

Marketing Advisor: It is typically a well-known crypto influencer with a large community. His role is usually limited to promoting the project through his community on social networks such as Twitter, Youtube, Telegram or Reddit)

Fundraising Advisor: a key mentor for setting the right token sale structure, token pricing policy and other similar criteria.

Exchange Advisor: an advisor important in dealing with stock exchanges, has usually had several successful projects to help him get on solid stock exchanges, often an ex-employee of one of the leading exchanges, who uses his acquired contacts further in his career

IT Advisor: a consultant who can evaluate and recommend the most effective blockchain solution for a given token needs, monitors trends in the blockchain environment from the IT point of view

TESLA has many advisors to cooperate with in different fields and all advisors will be presented in the upcoming article.

Kdo to je advisor a jak pomáhá kryptoměnovým projektům

Advisoři jsou v posledních letech nedílnou součástí kryptoměnových projektů, a to jak při fázích fundraisingu, tak ve fázi obchodování coinu/tokenu na kryptoměnových burzách. Tuto roli zastávají zpravidla osobnosti, které za sebou mají úspěšné projekty, čímž zvyšují důvěryhodnost projektu.

Advisory team zároveň dodává projektu důvěryhodnost potenciálním kupcům, kteří by mohli mít z koupě neznámého projektu strach. Advisoři hrají pro projekt klíčovou roli, kdy se ve většině případů podílejí na tvorbě samotné struktury prodeje tokenů, jeho nejdůležitějších funkcí a vlastností.

Dále jsou “rádci” velmi účinní při jednání s kryptoměnovými burzami, kdy dokáží zužitkovat své zkušenosti a kontakty z kryptoměnového prostředí.

Advisoři většinou plní následující roli:
Legal Advisor: typ advisora, který má široké zkušenosti s právním řešením tokenizovaných firem, dokáže pomoci s výběrem vhodné jurisdikce pro tokenizovaný projekt.

Marketing Advisor: bývá typicky známý krypto influencer s početnou komunitou. Jeho role je většinou omezena na propagaci projektu skrze svoji komunitu na sociálních sítích, jako je Twitter, Youtube, Telegram či Reddit)

Fundraising Advisor: klíčový mentor pro nastavení správné struktury token sale, cenové politiky tokenu a dalších podobných kritérií.

Exchange Advisor: advisor důležitý při jednání s burzami, má za sebou zpravidla několik úspěšných projektů, kterým pomohl dostat se na solidní burzy, často se jedná o ex-pracovníka jedné z předních burz, který využívá své získané kontakty dále ve své kariéře

IT Advisor: rádce, který dokáže zhodnotit a doporučit nejefektivnější blockchainové řešení pro dané potřeby tokenu, sleduje trendy v blockchainovém prostředí z hlediska IT

I TESLA spolupracuje s několika advisory, kteří jsou pro společnost prospěšní v různých odvětvích. Všichni advisoři budou představeni v příštím článku.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!