The air purifier removes the smell from the kitchen, the smoke from the fireplace and bacteria and viruses

in tesla •  5 months ago  (edited)

Who wouldn't want to feel comfortable and breathe clean air at home? The pleasant atmosphere that we want to indulge in, whether we live in a city apartment or in a house in the countryside, is certainly connected with home comfort.

Of course, this is one of the reasons why we are increasingly finding an air purifier in household equipment today. At the same time, it is certainly not an unnecessary extravagance, but a useful addition to modern and healthy living, which can also be very clever.

The daily experience of our households shows that an air purifier can be really suitable for everyone. While in apartment buildings, the cleaner helps to filter out the smell of burnt food or cigarette smoke emanating from the neighbors, in the house it is useful every time we melt in the fireplace, when a neighbor floods his boiler with brown coal or when the meadow behind the house blooms. The ability to quickly clean the air in the room is certainly also suitable for allergy sufferers or pet owners. Bacteria- and virus-free air will also benefit people with reduced immunity.

A set of filters for the cleanest air

There are a large number of air purifiers on the market and it may not be easy to find your way around a number of models from different manufacturers. In addition to the price, those interested in an air purifier often monitor parameters such as air flow per hour, as well as the manufacturer's recommendations regarding the size of the room for which the purifier is suitable for its performance. A very important feature, however, is the actual efficiency of the purifier, given the composition and type of filters used.

While the mesh of a washable pre-filter can handle pet hair, the next steps in cleaning the air require much more sophisticated technology. The carbon filter mainly absorbs unpleasant odors, such as cigarette smoke or the smell of burnt food from the kitchen. The photocatalytic filter is responsible for removing harmful substances, which decomposes volatile substances such as formaldehyde, toluene or xylene using ultraviolet radiation. These dangerous carcinogenic substances are released, for example, from building materials, furniture, carpets or various seals.

"In addition to the carbon and photocatalytic filter, the filter set of modern air purifiers should also include a HEPA filter, which also stops pollen, bacteria and viruses. Other pollutants are eliminated by a UVC lamp, which sterilizes the flowing air. Thanks to this, the air purifier is useful not only for allergy sufferers and asthmatics, but also for people with reduced immunity, ”says Project Manager Matěj Nimmerrichter for the Tesla brand.

The HEPA filter is the result of research for the US space agency NASA and can capture up to 99% of particles with a size of 0.3 micrometers in Tesla Smart Air Purifier. In air purifiers, the HEPA filter is used to remove pollen, smog, viruses and bacteria. An air purifier with a HEPA filter should therefore be part of the basic equipment of households with allergy or asthma sufferers.

The right size for each room

Of course, each air purifier is also characterized by its output, in this case the maximum air flow, given in cubic meters per hour. A related parameter is the recommended size of the room in which the purifier can maintain the air. At the same time, it always pays to buy a more powerful type of cleaner, because then it is enough to run it for a shorter time.

Of course, we want to have clean air at home at all times, so it is advisable to look for a purifier that will automatically regulate its output according to the current level of pollution and also offer a so-called night mode, where it works almost inaudibly with reduced fan speed. For example, Tesla scrubbers in this mode achieve a noise level of only 20 decibels - the same level of noise is emitted by falling leaves in still wind.

When an air purifier, then smart

The popularity of the use of smart appliances - connected to the Internet and controlled by a telephone via a mobile application - is growing rapidly in Czech households. In the same way, it is also possible to control the air purifier, and for example to ensure a pleasant air before returning home, or to remotely determine the current temperature or humidity. With a well-designed mobile application, available in Czech, controlling the air purifier from a mobile phone is a breeze.

"The smart cleaner is mainly characterized by two basic functions. The first is the automatic control of the air in the room and the adjustment of the purifier's performance to ensure optimal conditions. The second very useful function is the possibility of controlling the functions of the air purifier remotely via the phone and a clear mobile application. Both of these functions significantly increase the comfort of our living, ”adds Tesla Project Manager Matěj Nimmerrichter.

About Tesla and the Smart Home

In 2020, the traditional TESLA brand expanded its portfolio by adding a new range of smart home concept products. Its goal is to make the smart home a regular part of homes, whether they are apartments, houses or cottages. Tesla wants to make smart home products available to the general public, both in fact and in terms of awareness. It currently operates on the Czech market. In its portfolio, it focuses on camera systems, smart products for pets or products from the category of air care.

Source: https://tojesenzace.cz/2021/06/01/cisticka-vzduchu-odstrani-zapach-z-kuchyne-dym-z-krbu-i-bakterie-a-viry/

Čistička vzduchu odstraní zápach z kuchyně, dým z krbu i bakterie a viry

Kdo by se doma nechtěl cítit příjemně a dýchat čistý vzduch? S domácí pohodou je jistě spojeno i příjemné ovzduší, které si chceme dopřát ať už bydlíme v městském bytě nebo v domě na venkově. Jistě i proto ve výbavě domácností dnes stále častěji najdeme také čističku vzduchu. Určitě přitom nejde o zbytečnou rozmařilost, ale o užitečný doplněk moderního a zdravého bydlení, který navíc může být i hodně chytrý.

Že se čistička vzduchu může hodit opravdu každému, ukazují každodenní zkušenosti z našich domácností. Zatímco v bytových domech pomůže čistička odfiltrovat pach připáleného jídla nebo cigaretového kouře, linoucího se od sousedů, v domě se hodí pokaždé, když roztápíme v krbu, když si soused zatopí v kotli hnědým uhlím nebo když rozkvete louka za domem. Možnost rychle vyčistit vzduch v místnosti se jistě hodí také alergikům nebo majitelům domácích mazlíčků. Vzduch bez bakterií a virů prospěje i lidem se sníženou imunitou.

Sada filtrů pro ten nejčistší vzduch

Čističek vzduchu je na trhu velké množství a zorientovat se v řadě modelů od různých výrobců nemusí být snadné. Kromě ceny zájemci o čističku vzduchu často sledují i parametry jako je průtok vzduchu za hodinu a také doporučení výrobce ohledně velikosti místnosti, pro kterou je daná čistička svým výkonem vhodná. Velmi důležitou vlastností je ale především skutečná účinnost čističky, daná skladbou a typem použitých filtrů.

Zatímco s chlupy domácích mazlíčků si poradí i síťka omyvatelného předfiltru, další kroky čištění vzduchu vyžadují mnohem sofistikovanější technologie. Uhlíkový filtr vstřebává především nepříjemné pachy, jako je cigaretový kouř nebo pach připáleného jídla z kuchyně. Odstranění škodlivých látek má na starost fotokatalytický filtr, který s využitím ultrafialového záření rozkládá těkavé látky jako jsou formaldehyd, toluen či xylen. Tyto nebezpečné karcinogenní látky se uvolňují například ze stavebních materiálů, nábytku, koberců nebo různých těsnění.

„V sestavě filtrů moderních čističek vzduchu by kromě uhlíkového a fotokatalytického filtru neměl chybět ani HEPA filtr, který zastaví i pyl, bakterie a viry. Další škodliviny zlikviduje UVC lampa, kterou se protékající vzduch sterilizuje. Díky tomu je čistička vzduchu užitečná nejen pro alergiky a astmatiky, ale i pro lidi se sníženou imunitou,“ říká Project Manager Matěj Nimmerrichter za značku Tesla.

HEPA filtr je výsledkem výzkumu pro americkou vesmírnou agenturu NASA a v čističkách Tesla Smart Air Purifier dokáže zachytit až 99 % částic o velikosti 0,3 mikrometru. V čističkách vzduchu slouží HEPA filtr k odstranění pylu, smogu, virů a bakterií. Čistička vzduchu s HEPA filtrem by proto měla patřit k základní výbavě domácností s alergiky či astmatiky.

Správná velikost pro každou místnost

Každá čistička vzduchu je samozřejmě charakterizována i svým výkonem, v tomto případě maximálním průtokem vzduchu, udávaným v metrech krychlových za hodinu. Souvisejícím parametrem je doporučená velikost místnosti, ve které zvládne daná čistička vzduch udržovat. Vždy se přitom vyplatí pořídit si spíše výkonnější typ čističky, protože ji pak stačí spouštět na kratší dobu.

Čistý vzduch ale samozřejmě chceme mít doma neustále, takže je vhodné poohlédnout se po čističce, která bude automaticky regulovat svůj výkon podle aktuální úrovně znečištění a také nabídne tzv. noční režim, kdy pracuje téměř neslyšně se sníženými otáčkami ventilátoru. Například čističky od Tesly v tomto režimu dosahují hlučnosti pouhých 20 decibelů – stejnou úroveň hluku je vydává padající listí v bezvětří.

Když čistička vzduchu, tak chytrá

V českých domácnostech rychle roste oblíbenost používání chytrých spotřebičů – připojených k internetu a ovládaných telefonem prostřednictvím mobilní aplikace. Stejným způsobem je možné ovládat také čističku vzduchu, a například si tak zajistit příjemné ovzduší ještě před návratem domů, nebo třeba na dálku zjišťovat aktuální teplotu či vlhkost vzduchu. S dobře navrženou mobilní aplikací, dostupnou v češtině, je ovládání čističky vzduchu z mobilu hračkou.

„Chytrou čističku charakterizují především dvě základní funkce. Tou první je automatická kontrola ovzduší v místnosti a přizpůsobení výkonu čističky tak, aby zajistila optimální podmínky. Druhou velmi užitečnou funkcí je možnost ovládání funkcí čističky vzduchu na dálku prostřednictvím telefonu a přehledné mobilní aplikace. Obě tyto funkce výrazně zvyšují komfort našeho bydlení,“ dodává Tesla Project Manager Matěj Nimmerrichter.

O Tesle a chytré domácnosti

V roce 2020 rozšířila tradiční značka TESLA své portfolio o doplnila ho o novou řadu produktů konceptu chytré domácnosti. Jejím cílem je, aby se chytrá domácnost stala běžnou součástí domovů, ať už se jedná o byty, domy, nebo chaty. Tesla chce produkty chytré domácnosti zpřístupnit široké veřejnosti, a to jak fakticky, tak i z hlediska povědomí. V současné době funguje na českém trhu. Ve svém portfoliu se zaměřuje na kamerové systémy, chytré produkty pro domácí mazlíčky nebo produkty z kategorie péče o vzduch.

Zdroj: https://tojesenzace.cz/2021/06/01/cisticka-vzduchu-odstrani-zapach-z-kuchyne-dym-z-krbu-i-bakterie-a-viry/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!