Take care of the house, the cottage and the garden remotely

in tesla •  5 months ago  (edited)

According to statistics from the Police of the Czech Republic, from the beginning of this year to the end of May, there were a total of 1,964 burglaries in flats, family houses and weekend cottages.

The average damage reported to the owner by the police exceeds 54,000 Czech crowns (approximately 2500 USD), and only about every sixth burglary can be detected by the perpetrator. So it's definitely worth considering what you can do yourself to secure your property.

Of course, protecting an apartment or house from uninvited visitors begins with security doors with quality locks. After all, it is through threats that thieves get into the stolen objects most often. The windows in the cottage should be secured with shutters and it will be worthwhile to clean and lock garden equipment, tools and furniture. In addition to durable locks, as a necessary mechanical security, the possibility of using electronic security devices - alarms and security cameras - is also increasingly available and simpler. Today, cameras are becoming a natural part of a smart home, helping not only to detect intruders, but also to look after children and pets.

Smart cameras for home and garden

The range of security cameras is really wide and includes both less conspicuous models, suitable for indoor installation, such as the Tesla Smart Camera Mini, and durable types of cameras, such as the Tesla Smart Camera Outdoor, designed for outdoor installations. Outdoor cameras not only guard the surroundings of the house, but may also allow you to check if the storm has damaged your garden. The image from the indoor and outdoor cameras is transmitted via the home Wi-Fi network, so it is only necessary to solve their power supply.

And what exactly are the "smart" features of smart cameras?

The so-called smart cameras not only do not require complex installation, but are also very easy to operate - of course through the application on a mobile phone. Smart cameras transmit video (and often sound) over the Internet, so you can easily check your apartment or house from virtually anywhere. In addition, they are equipped with motion and sound detection to immediately alert you that something is going on at home. And when you can't check the camera footage in person at any time, you can review the recording stored on the memory card inserted in the camera or automatically uploaded to the cloud storage at any time later. Support for Amazon Alexa, Google Assistant or Apple Siri assistance systems also connects the cameras to other smart home devices.

"Buying your own camera system to check an apartment or cottage is neither expensive nor complicated. A clear mobile application will help with the installation - the same one, in which it is then possible to remotely watch footage from the cameras. Cameras with Full HD resolution for sharp and detailed images and infrared diodes for recording even in complete darkness are commonly available, ”says Project Manager Matěj Nimmerrichter for the Tesla brand.

Special cameras for every occasion

Basic models of cameras for indoor and outdoor use are complemented by cameras with special features that allow remote surveillance of virtually any location. For example, the Tesla Smart Camera 360 wide-angle lens is not fixed in one place, but can rotate horizontally or vertically. Properly placed camera will provide an overview of any place in the house.

And what if we want to have supervision over the garden, or perhaps in a cottage where there is no electricity? Then there are cameras like the Tesla Smart Camera PIR Battery, which are powered by batteries. Rechargeable batteries provide this camera with enough power for up to 90 days, of course, while maintaining all the important functions, such as motion detection, remote monitoring via a mobile application and saving the recording to a memory card and cloud. Battery cameras provide complete freedom in the possibility of their placement.

Special cameras, such as the Tesla Smart Camera 360 Baby, serve as a modern replacement for babysitters. The camera not only allows you to remotely monitor the sleeping child, but also monitors the temperature and humidity in the room. Two-way communication via microphone and speaker will allow parents to calm the crying baby, and if the child still can't sleep, the camera will play a lullaby.

"Special camera models make it possible to monitor even places where otherwise the installation of a camera system would be very expensive and technically demanding. For example, cameras with a rotating lens were until recently the prerogative of professional solutions, but today anyone can have a view of the entire room, ”adds Tesla Project Manager Matěj Nimmerrichter.

Source: https://www.firststyle.cz/ohlidejte-si-dum-chalupu-i-zahradu-na-dalku/

Ohlídejte si dům, chalupu i zahradu na dálku

Podle statistik Policie České republiky došlo od začátku letošního roku do konce května celkem k 1 964 vloupáním do bytů, rodinných domů a víkendových chat.

Průměrná škoda nahlášená majiteli policii přesahuje 54 000 korun a odhalit pachatele se podaří jen asi u každého šestého vloupání. Určitě tedy stojí za zvážení, co můžete sami udělat pro zabezpečení vaší nemovitosti.

Ochrana bytu či domu před nezvanými návštěvníky samozřejmě začíná u bezpečnostních dveří s kvalitními zámky. Ostatně, právě dveřmi se zloději do vykrádaných objektů dostávají nejčastěji. Okna na chalupě je vhodné zajistit okenicemi a uklidit a zamknout se vyplatí i zahradní techniku, nářadí či nábytek. Vedle odolných zámků, jako nezbytného mechanického zabezpečení, je stále dostupnější a jednodušší také možnost nasazení elektronických bezpečnostních zařízení – alarmů a bezpečnostních kamer. Právě kamery se dnes stávají samozřejmou součástí chytré domácnosti, když pomáhají nejen s odhalením vetřelců, ale třeba i s ohlídáním dětí a domácích mazlíčků.

Chytré kamery pro dům i zahradu

Nabídka bezpečnostních kamer je opravdu bohatá a zahrnuje jak méně nápadné modely, vhodné k umístění do interiéru, jako je třeba Tesla Smart Camera Mini, tak i odolné typy kamer, například Tesla Smart Camera Outdoor, určené pro venkovní instalace. Venkovní kamery ohlídají nejen okolí domu, ale třeba vám také umožní zkontrolovat, jestli vám bouřka neponičila zahradu. Obraz z vnitřních i venkovních kamer je přenášen prostřednictvím domácí Wi-Fi sítě, takže je nutné vyřešit pouze jejich napájení elektřinou.

A jaké jsou vlastně ty „chytré“ funkce chytrých kamer?

Tzv. chytré kamery nejen že nevyžadují náročnou instalaci, ale také se velmi snadno ovládají – samozřejmě prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu. Chytré kamery přenášejí obraz (a často i zvuk) prostřednictvím internetu, takže můžete váš byt nebo dům snadno zkontrolovat skutečně odkudkoli. Navíc jsou vybaveny detekcí pohybu a zvuku, aby vás ihned upozornily, že se doma něco děje. A když zrovna nemůžete záběr z kamer zkontrolovat osobně, můžete si kdykoli později projít záznam, uložený na paměťové kartě vložené v kameře, nebo automaticky nahrávaný do cloudového úložiště. Propojení kamer s dalšími zařízeními chytré domácnosti umožňuje také podpora asistenčních systému Amazon Alexa, Google Assistant nebo Apple Siri.

„Pořízení vlastního kamerového systému na kontrolu bytu nebo třeba chalupy není ani nákladné, ani složité. S instalací pomůže přehledná mobilní aplikace – stejná, ve které je pak možné na dálku sledovat záběry z kamer. Běžně dostupné jsou kamery s Full HD rozlišením pro ostrý a detailní obraz a infračervenými diodami pro pořizování záznamu i v naprosté tmě,“ říká Project Manager Matěj Nimmerrichter za značku Tesla.

Speciální kamery pro každou příležitost

Základní modely kamer pro použití v interiéru a exteriéru doplňují kamery se speciálními vlastnostmi, které umožňují vzdálený dohled skutečně na jakékoli místo. Například širokoúhlý objektiv kamery Tesla Smart Camera 360 není pevně zaměřen na jedno místo, ale může se horizontálně i vertikálně otáčet. Vhodně umístěná kamera díky tomu poskytne přehled o jakémkoli místě v domě.

A co když chceme mít dohled nad zahradou, nebo třeba na chalupě, kde není zavedena elektřina? Pak existují kamery jako Tesla Smart Camera PIR Battery, které jsou napájeny z baterií. Nabíjecí baterie zajistí této kameře dostatek energie až na 90 dní, samozřejmě při zachování všech důležitých funkcí, jako jsou detekce pohybu, vzdálený dohled prostřednictvím mobilní aplikace i ukládání záznamu na paměťovou kartu a do cloudu. Bateriové kamery poskytují naprostou volnost v možnosti jejich umístění.

Speciální kamery, jako je Tesla Smart Camera 360 Baby, slouží jako moderní náhrada dětských chůviček. Kamera nejen že umožní na dálku dohlížet na spící dítě, ale také kontroluje teplotu a vlhkost v místnosti. Obousměrná komunikace přes mikrofon a reproduktor umožní rodičům utišit plačící miminko a když ani tak nemůže dítě usnout, zahraje mu kamera ukolébavku.

„Speciální modely kamer umožňují dohlížet i na místa, kde by jinak byla instalace kamerového systému velmi nákladná a technicky náročná. Například kamery s otočným objektivem byly ještě nedávno výsadou profesionálních řešení, ale dnes může mít rozhled po celé místnosti kdokoli,“ dodává Tesla Project Manager Matěj Nimmerrichter.

Zdroj: https://www.firststyle.cz/ohlidejte-si-dum-chalupu-i-zahradu-na-dalku/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!