Smart Home, what is it?

in tesla •  last year  (edited)

It's a little different today. You've probably heard the term smart home. But what does that actually mean? How can a smart home make your life easier and how do you get involved? You may be surprised that it is no longer as complicated as you might think.

Smart home

What does the term smart home actually mean and who is it for? Let's start from the end. A smart home is for everyone. Its benefits will be appreciated by people from the city, whether they live in an apartment or in a house, cottagers, dog walkers, those who care about the safety of their property or their young children, or, for example, allergy sufferers or asthmatics. But everyone else.

Basically, we can say that a smart home will make your life easier. It will offer greater comfort in the control of household appliances and their interconnection. The advantage is that you can control a smart home, ie all products separately, even through a single application on a mobile phone, even remotely, even from vacation.

Can I have get involved with smart home, too?

Until a few years ago, the term smart household hid a rather complex system, which had to be taken into account, for example, during the construction or reconstruction of an apartment or house. At the same time, the input costs for this type of smart home were quite high, although they returned over time, for example, due to the savings that accompany the operation of a smart home. Today, after a few years, this option is still relevant, but literally anyone can buy a smart home. Respectively, everyone who has a reliable wifi and router at home. You can build and use a smart home only with the help of individual products and the application that manages them. It doesn't matter if we are talking about one product, such as a humidifier, or ten products that communicate and work together to complement each other.

What can I imagine under a smart home?

An example is a smart food dispenser for dogs. Imagine going to the water for a day, but leaving your four-legged pet at home. But he is used to receiving granules every day at 2 p.m. However, if you pour them on him in the morning before you leave, before you close the door, the granules are of course gone. However, in the case of a smart food dispenser, you can program in the application that the food will not be released until exactly those 14 hours. Great. Or you have a cottage where you sometimes go on weekends. However, the mere thought that you will come to a frozen house, which you will slowly heat up all weekend, scares you. This problem will be solved by a smart thermal head, which you put on the heater and you can start heating even before you go on a journey. Or you can just temper the whole time you are not in the cottage. At the same time, security in the same cottage, but also on the contrary at home, is monitored by cameras that you can control with the same application, such as the food dispenser and the thermal head.

And there would be many such examples. It is a completely different song when you already have more products, they communicate with each other and switch on, switch off and, in short, they generally work according to various scenarios that you can set yourself. Maybe! When you add your TV to your smart home application (assuming the system supports it), you can set the humidifier to turn off each time you turn it on so it doesn't disturb you while watching your favorite show. It makes sense from the beginning to buy products of one brand, which ideally has its own application.

There are several brands on our market that have smart home products in their portfolio. For example, Tesla, a new brand on the market, focuses directly on the smart home and even has the application in Czech. This is also not the rule, but it is still a bit more user-friendly. At the moment, you can buy security cameras, pet products or air purifiers under this brand. In the future, however, it plans to expand its portfolio to offer customers a comprehensive smart home ecosystem. And it is good to focus on such brands so that you can gradually supplement, expand and take full advantage of the smart home concept.

"A smart home is no longer a science today, and life will really make life easier for everyone. I reckon most of us enjoy our free time rather than worrying about our cottage, where no one has been lit for a long time, so it can attract thieves. At the same time, for example, you can arrange the lighting remotely within a smart home, as well as regular inspections thanks to a camera system, ”says Project Manager Matěj Nimmerrichter for the Tesla brand.
About Tesla and the smart home

In 2020, the traditional TESLA brand expanded its portfolio by adding a new range of smart home concept products. Its goal is to make the smart home a regular part of homes, whether they are apartments, houses or cottages. Tesla wants to make smart home products available to the general public, both in fact and in terms of awareness. It currently operates on the Czech market. In its portfolio, it focuses on camera systems, smart products for pets or

Source: https://www.cysnews.cz/lifestyle/chytra-domacnost-co-to-vlastne-je/

[CZ]Chytrá domácnost, co to vlastně je?

Dnes už to chodí trochu jinak. Pojem chytrá domácnost už jste nejspíš zaslechli. Ale co to vlastně znamená? Jak vám může chytrá domácnost usnadnit život a jak si ji vlastně pořídit? Možná vás překvapí, že už to dávno není tak složité, jak si možná myslíte.

Chytrá domácnost


Co vlastně znamená pojem chytrá domácnost a pro koho je určená? Začneme od konce. Chytrá domácnost (nebo inteligentní domácnost, smart home, chytrý dům atd.) je úplně pro všechny. Její výhody ocení lidé z města, ať už bydlí v bytě, nebo v domě, chataři, pejskaři, ti, kteří dbají na bezpečí svého majetku nebo třeba svých malých dětí anebo například alergici či astmatici. Ale i všichni ostatní.

Úplně v základu můžeme říct, že vám chytrá domácnost usnadní život. Nabídne vyšší komfort v rámci ovládání domácích spotřebičů a jejich vzájemné propojení. Výhodou je, že chytrou domácnost, tedy i všechny produkty samostatně, můžete ovládat třeba i skrze jedinou aplikaci v mobilním telefonu, a to dokonce na dálku, třeba i z dovolené.

Mohu mít chytrou domácnost i já?

Ještě před pár lety se pod pojmem chytrá domácnost skrýval celkem složitý systém, se kterým bylo potřeba počítat třeba už během stavby či přestavby bytu nebo domu. Zároveň vstupní náklady pro tento typ chytré domácnosti byly celkem vysoké, i když se třeba časem, vzhledem k úsporám, které provoz chytré domácnosti doprovází, vrátily. Dnes, po pár letech, je sice tato možnost stále aktuální, ale pořídit si chytrou domácnost už může doslova každý. Respektive každý, kdo má doma spolehlivé wifi a router. Chytrou domácnost totiž můžete postavit a využívat jen pomocí jednotlivých produktů a aplikace, která je spravuje. Je jedno, zda tu mluvíme o jednom produktu, třeba o zvlhčovači vzduchu, nebo o deseti produktech, které spolu komunikují a fungují tak, aby se vzájemně doplňovaly.

Co si můžu pod chytrou domácností představit?

Jako příklad můžeme uvést třeba chytrý dávkovač jídla pro pejsky. Představte si, že jedete na den k vodě, ale svého čtyřnohého mazlíčka necháváte doma. Jenže ten je zvyklý dostávat každý den ve 14 hodin granule. Když mu je však nasypete ráno před vaším odchodem, než zavřete dveře, granule jsou samozřejmě pryč. V případě chytrého dávkovače jídla však můžete v aplikaci naprogramovat, že se jídlo uvolní až přesně v těch 14 hodin. Paráda. Nebo máte chatu, kam o víkendu občas zajedete. Nicméně už jen ta představa, že přijedete do vymrzlého domečku, který budete zahřívat pomalu celý víkend, vás děsí. Tento problém vyřeší chytrá termohlavice, kterou nasadíte na topení a topit můžete začít ještě dřív, než se vydáte na cestu. Nebo můžete rovnou temperovat celou dobu, co na chatě nejste. Zároveň bezpečnost na stejné chatě, ale pak naopak i doma, ohlídají kamery, které můžete ovládat stejnou aplikací, jako třeba ten dávkovač jídla i termohlavici.

A takových příkladů by byla celá řada. Úplně jiná písnička to pak je, když už máte produktů víc, komunikují spolu a zapínají, vypínají a zkrátka obecně fungují podle nejrůznějších scénářů, které si můžete sami nastavit. Třeba! Když do své aplikace, která chytrou domácnost spravuje, přidáte i svou televizi (za předpokladu, že ji systém podporuje), můžete si nastavit, že pokaždé, když ji zapnete, vypne se zvlhčovač vzduchu, aby vás při sledování oblíbeného seriálu nerušil. Smysl dává si od začátku pořizovat produkty jedné značky, která má ideálně svou vlastní aplikaci.

Na našem trhu je hned několik značek, které mají v portfoliu produkty chytré domácnosti. Například Tesla, nová značka na trhu, se na chytrou domácnost přímo zaměřuje a aplikaci má dokonce v češtině. To také nebývá pravidlem, ale uživatelsky je to přeci jen o něco přívětivější. V tuhle chvíli si pod touto značkou můžete pořídit třeba bezpečnostní kamery, produkty pro domácí mazlíčky nebo třeba čističky vzduchu. Do budoucna však plánuje své portfolio rozšiřovat, aby zákazníkům nabídla komplexní ekosystém chytré domácnosti. A právě na takové značky je dobré se zaměřovat, abyste mohli koncept smart home postupně doplňovat, rozšiřovat a využívat jeho výhody naplno.

„Chytrá domácnost už v dnešní době není žádná věda a život usnadní opravdu každému. Počítám, že si většina z nás raději užívá volného času než starostí o svou chalupu, kde už dlouho nikdo nesvítil, takže může lákat zloděje. Přitom třeba to svícení můžete v rámci chytré domácnosti na dálku zařídit, stejně jako pravidelnou kontrolu díky kamerovému systému,“ říká Project Manager Matěj Nimmerrichter za značku Tesla.

O Tesle a chytré domácnosti

V roce 2020 rozšířila tradiční značka TESLA své portfolio o doplnila ho o novou řadu produktů konceptu chytré domácnosti. Jejím cílem je, aby se chytrá domácnost stala běžnou součástí domovů, ať už se jedná o byty, domy, nebo chaty. Tesla chce produkty chytré domácnosti zpřístupnit široké veřejnosti, a to jak fakticky, tak i z hlediska povědomí. V současné době funguje na českém trhu. Ve svém portfoliu se zaměřuje na kamerové systémy, chytré produkty pro domácí mazlíčky nebo produkty z kategorie péče o vzduch.

Zdroj: https://www.cysnews.cz/lifestyle/chytra-domacnost-co-to-vlastne-je/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!