Tesla launched a marketing campaign with its smart home products

in tesla •  7 months ago  (edited)

The traditional Czech brand Tesla entered the Czech market in March 2021 with its new portfolio of smart home products. It has just launched its first communication campaign, which mentally connects a smart home with dance.

"We were looking for a long-term creative concept that will permeate all our communication activities. We needed to avoid stereotypical advertising in the field of smart solutions, and on the contrary, we wanted to differentiate the brand in terms of communication so that it could be remembered," comments Matěj Nimmerrichter, Tesla's Project Manager. "Our ideas were best fulfilled by the NRDR agency, with which we established cooperation," adds Nimmerrichter.

The campaign is based on the insight that if a smart home is automated, it works in a way that we hardly know about. It saves time and worries, leaving more time and energy for fun. This idea is based on more than a minute of branded video, which has recently appeared in its shortened version on YouTube, which is a key channel of the campaign, but also on Facebook or Instagram. An important part of the communication is also five product jumpers, which promote individual product categories, such as smart food dispensers or smart air purifiers, as well as the application itself, which is fully translated into the Czech language.

Source: http://www.marketingovenoviny.cz/tesla-se-svou-chytrou-domacnosti-odstartovala-online-roztancenou-kampan/

[CZ] Tesla se svou chytrou domácností odstartovala online roztančenou kampaň

Tradiční česká značka Tesla vstoupila v březnu na náš trh se svým novým portfoliem produktů chytré domácnosti. Distribuci a zároveň i marketingové aktivity značce zajišťuje firma Witty s.r.o. A ta právě zahájila svou první komunikační kampaň, která myšlenkově propojuje chytrou domácnost s tancem.

„Hledali jsme dlouhodobý kreativní koncept, který se bude prolínat všemi našimi komunikačními aktivitami. Potřebovali jsme se vyhnout stereotypní reklamě v oblasti smart řešení, a naopak jsme značku chtěli komunikačně odlišit, aby byla zapamatovatelná,“ komentuje kampaň Matěj Nimmerrichter, Project Manager značky Tesla. „Naše představy nejlépe splnila agentura NRDR, se kterou jsme navázali spolupráci,“ doplňuje Nimmerrichter.

Kampaň vychází z insightu, že pokud je chytrá domácnost automatizovaná, funguje tak, že o ní skoro nevíme. Šetří čas a starosti a díky tomu zbývá více času i energie na zábavu. Od této myšlenky se odvíjí i více než minutové brandové video, které se ve své zkrácené verzi poslední dobou objevuje na YouTube, což je klíčový kanál kampaně, ale také na Facebooku nebo Instagramu. Důležitou součástí komunikace je také pět produktových bumperů, které propagují jednotlivé kategorie produktů, jako jsou chytré dávkovače jídla nebo chytré čističky vzduchu a také samotnou aplikaci, která je plně lokalizovaná do českého jazyka.

V rámci influencer komunikace odstartovala také #TeslaVýzva, kde soutěžící společně s influencery hledají symbol „T“ z loga Tesla ve svém životě. Ze strany influencerů se do výzvy zapojily například Andrea Kalousová, Karolína Mališová nebo Anna Kadeřávková.

„Naším hlavním cílem je komunikovat Teslu jako novou značku na trhu smarthome a její aktuální kategorie, poznávat cílovou skupinu, a zároveň získávat důležitá data potřebná pro další komunikaci,“ dodává Matěj Nimmerrichter, Project Manager značky Tesla.

Zdroj: http://www.marketingovenoviny.cz/tesla-se-svou-chytrou-domacnosti-odstartovala-online-roztancenou-kampan/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!