Back to work, but does the hairy have to stay home?

in tesla •  7 months ago  (edited)

We've been spending most of our time at home lately. Some even have new hairy additions to the family that have helped them survive the difficult period of covid quarantine. Well, now that life is slowly returning to its old ways, we are spending more and more time outside our homes.

We go to work again and our pets stay alone at home. With this change comes the responsibility to ensure everything so that the pet is satisfied at home and nothing is missing.

I present to you Lana, the main hero of these days, who usually manages it herself at home without the slightest problem. Lana has been my partner for many years. He is a tourist, a runner, but also a sleeper. We spend most of our time together, but sometimes it just doesn't work. Then I have to decide how to provide her with the necessary comfort.

From time to time, halfway to work, especially when I hurry in the morning, I think, “Did I leave her enough water?”I try to be responsible, but let's face it, in today's hurry and the things we have to deal with, it's easy to forget.

To make life easier and throw at least one big stone from the heart, I bought a Tesla Smart Pet Feeder with a camera, microphone and speaker in one. And so that Lana doesn't pull her tongue on the ground if I happen to stay at work or have dinner with friends, as well as the Tesla Smart Pet Fountain. Lana got used to the fountain for a while until she stopped considering it as an enemy and took it at her mercy. At first, she walked around it like a cat around a hot mess. The vacuum cleaner always sieges with the same respect. Then she discovered that it was not an intruder, but a helper.

I don't have to deal with whether I left her water and granules, because through the application I can, as needed, manually dose her feed and turn on water refilling (which, by the way, is still clean thanks to a quality filtration system).

On the other hand, if I create a plan for dosing feed, I don't even have to deal with manual backfilling. The packaging of dry food usually states how many grams the dog should get (according to weight, age, activity, ...), but I assume that few people really weigh it. Therefore, this feeding plan, which I set in the application, is a great option and will guarantee the correct dosage of the amount of food. It is also an advantage with various diets. The application is intuitive, in Czech and I really understood it very quickly. I have always thought that the products of the smart home concept will be very complex and incomprehensible to the average mortal. The opposite is true. Products are neither expensive nor complicated and really make life easier. In addition, these are truly elegant pieces that, with their modern and simple design, fit into any interior.

And what else can it "do"? Surely all animal lovers know the feeling when you are wondering at work or on a trip about what the little devil is doing at home. Doesn't she bark?

Our case is that I find my slippers in her lair. I really wondered how they got there and what she did with them. Through the Tesla feed dispenser, I can watch in the application on my phone what Lana is currently chasing. And I found out that she just puts them on there and then lay down on them. Is it comfortable? Hardly. It's the rubber "crocs". But she obviously misses her and probably reminds me of a slippery scent. I confess, I'm sad for her too, and thanks to the camera I can see her here and there with one eye and my soul is there when I see that she is satisfied and has everything she needs. Except for me. Well, we are all the more looking forward to each other.

Source: https://www.modrykonik.cz/blog/redakce/article/zpatky-do-prace-ale-chlupac-musi-zustat-4qsdb6/

[CZ] Zpátky do práce, ale chlupáč musí zůstat doma?

Poslední dobou jsme trávili většinu času doma. Někteří mají v rodině dokonce nové chlupaté přírůstky, které jim pomohly přežít těžké období izolace. No teď, když se život pomalu vrací do starých kolejí, trávíme mimo své domovy pořád více času. Opět docházíme do práce a naši mazlíčci zůstávají doma sami. S touhle změnou přichází i odpovědnost zajistit vše tak, aby byl pejsek doma spokojený a nic mu nechybělo.

Představuji vám Lanu, hlavní hrdinku těchto dnů, která to sama doma zvládá většinou bez nejmenšího problému. Lana je můj parťák už po mnoho let. Je to turista, běžec, zaprodaný mazlík (stačí kousek šunky), ale i spáč. Většinu času trávíme spolu, ale někdy to prostě nejde. Tehdy musím řešit, jak jí zajistit potřebný komfort.

Čas od času, v půli cesty do práce, hlavně když ráno spěchám, přemýšlím: „Nechala jsem jí dost vody? Měla v misce dosypané granulky?" Snažím se být zodpovědná, ale řekněme si narovinu, při dnešním spěchu a věcech, které musíme řešit, se lehce stane, že na to zapomeneme.

Abych si usnadnila život a shodila alespoň jeden velký kámen ze srdce, pořídila jsem si dávkovač krmiva Tesla Smart Pet Feeder s kamerou, mikrofonem a reproduktorem v jednom. A aby Lana netáhla jazyk po zemi, pokud se já náhodou zdržím v práci nebo na večeři s přáteli, i fontánku na vodu Tesla Smart Pet Fountain. Lana si chvíli na fontánku zvykala, dokud ji přestala považovat za nepřítele a vzala ji na milost. Zpočátku chodila kolem ní jako kočka kolem horké kaše. Se stejným respektem vždy obléhá vysavač. Pak zjistila, že to není vetřelec, ale pomocník.

Nemusím řešit, jestli jsem jí nechala vodu a granulky, protože přes aplikaci jí můžu, podle potřeby, manuálně nadávkovat krmivo a zapnout dolévání vody (která je, mimochodem, stále čistá díky kvalitnímu filtračnímu systému).

Na druhé straně, pokud si vytvořím plán na dávkování krmiva, nemusím řešit ani manuální dosypávání. Na obalech suchého krmiva bývá uvedeno kolik gramů má pejsek dostat (podle hmotnosti, věku, aktivity, ...), ale předpokládám, že ho málokdo reálně váží. Proto tento plán krmení, který si nastavím v aplikaci, je skvělá možnost a zaručí to správné dávkování množství potravy. Je to výhoda i při různých dietách. Aplikace je intuitivní, v češtině a pochopila jsem ji skutečně velmi rychle. Vždycky jsem si myslela, že produkty z konceptu chytré domácnosti budou velmi složité a pro běžného smrtelníka nepochopitelné. Opak je pravdou. Produkty nejsou ani drahé, ani složité a skutečně usnadňují život. Kromě toho jde o skutečně elegantní kousky, které se svým moderním a jednoduchým designem hodí do každého interiéru.

A co to ještě „umí"? Určitě všichni milovníci zvířat znáte ten pocit, když se vám v práci nebo na výletě, honí hlavou otázky, co asi ten malý čert doma dělá. Neštěká? Celý den spí, nebo má party na sedačce, posteli, křesle a na všech těch místech, kde pak jen nacházíte chlupaté stopy?

Náš případ je, že nacházím své papuče v jejím pelíšku. Vážně mě zajímalo, jak se tam dostaly, a co s nimi dělá. Přes Tesla dávkovač krmiva mohu v aplikaci ve svém telefonu sledovat, co se Laně právě honí hlavou. A přišla jsem na to, že ona si je tam prostě jen nanosí a pak si na ně lehne. Jestli je to pohodlné? Těžko. Jsou to ty gumové „crocsy”. Ale očividně jí chybím a asi si mě připomíná bačkorovou vůní. :D Přiznám se, i mně je smutno za ní a díky kameře ji jedním očkem sem-tam zahlédnu a mám duši na místě, když vidím, že je spokojená, že má vše, co potřebuje. Tedy kromě mě. No o to víc se pak těšíme jedna z druhé.

Zdroj: https://www.modrykonik.cz/blog/redakce/article/zpatky-do-prace-ale-chlupac-musi-zustat-4qsdb6/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!