Boeing 737 Max - niebezpieczny?

in ryanair •  3 years ago 

Macie "stracha" gdy wsiadacie do samolotu? Ja czuję większą adrenalinę przed wejściem na kolejkę górską - pewnie dlatego, że lepiej widzę różnicę w wysokości :)

Co ciekawe, #Ryanair przemalowuje nowe #Boeing tak, aby Klienci nie spostrzegli się, że wcześniej podobne dwa samoloty już spadły. #Boeing737 Max nie mają dobrej renomy.

Boeing-737-MAX-200-1180x540.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @restandtravel! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!