സാധാരണയായി

in mysteemit •  4 years ago 

സാധാരണയായി കസൊന് ഓൺലൈൻ നാളിൽ എന്തു ചെയ്യുന്നു
ഏപ്രിൽ 29 ന്, കസൊന് ഓഫ് മ്യാൻമർ ബുദ്ധ ရက်နေ့ဟာ ഫുല്ല്മൊഒന് തലവൻ.
റവ, ബലി, പൂക്കൾ, ഒരു സാധാരണ ചികിത്സ ഭാരം, ദിവസം ജനനം, അവൻ തന്റെ ദിവസം തുറന്നു അവൻ അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു ဗုဒ္ဓနေ့ ചേർത്തു. ഇതിൽ പ്രത്യേക ബുദ്ധ ബർമീസ് ആളുകൾ അത് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് എന്താണ്.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here