My Actifit Report Card: September 9 2022

in hive-193552 •  3 months ago 

Bicycle loop in the Silesian Park

Pętla rowerowa w Parku Śląskim

Today, a short walk around the Silesian Park and a longer ride along the bicycle route. I used to do 7 km several times a day, up to 70 km on my bike. Today the form has dropped a bit.

Dzisiaj krótki spacer po Śląskim Parku i dłuższa przejażdżka trasą rowerową. Kiedyś pokonywałem odcinek 7 km, kilka razy dziennie, robiąc do 70 km na rowerze. Dzisiaj forma trochę spadła.

The route runs mainly around the Silesian Zoo, which is why llamas on the catwalk are a daily sight.

Trasa wiedzie głównie wokół śląskiego ZOO, dlatego lamy na wybiegu to codzienny widok.

A new building of the Zoological Garden management has appeared - impressive, but is it really necessary?

Pojawił się nowy budynek dyrekcji Ogrodu Zoologicznego - imponujący, ale czy aby aż taki jest potrzebny?

And of course, the indispensable graffiti on the walls of the zoo, which always makes me happy, and every year more and more of it.

No i oczywiście nieodzowne grafitti na murach ZOO, które zawsze mnie raduje, a z roku na rok przybywa go coraz więcej.

Enjoy 😉


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


09/09/2022
5075
Cycling, Running, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!