Maging Pagpapala sa Pananalita |

in hive-169461 •  6 months ago 

image.png

Kung iniisip natin na walang gaanong epekto ang mga salita, nagkakamali tayo dahil napakalaki ng epekto nito sa isang tao. At kung mayroon man tayong gustong baguhin sa ating buhay o isang magandang ugali na nais nating simulan ay sana ay iconsider natin na baguhin ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig.

image.png

Kaya sana ireflect natin ang ating buhay at kung anong klaseng salita ang lumalabas sa ating mga bibig. Palitan natin ang hurtful words ng healing words, ang angry words ng gentle words, ang hateful words ng loving words, ang criticizing words ng encouraging words.

image.png

Maaliwalas na araw sa ating lahat. Nawa'y maging kasing ganda ng araw ang ating buhay ngayon, bukas at magpakailanman.🙃

Photos are mine and taken by me using my A10s
Taken at Luna, Apayao, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


me.png
image.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  6 months ago Reveal Comment