Ang Tunay Na Kapayapaan Ay Nagmumula Sa Panginoon.

in hive-169461 •  6 months ago 

image.png

Alam niyo ba na sa pangaraw-araw nating buhay ay sumasailalim tayo sa gera? Hindi dahil madalas tayong nakikipagtalo sa mahal natin sa buhay. Lol. Pero dahil mismo sa sarili nating puso at buhay ay merong spiritual warfare na nangyayari.

Kung wala pa tayo sa Panginoon ay ang gera natin ay ang pagpigil ni Satan na makilala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kasinungalingan sa atin para patuloy natin isara ang mata, isip at puso natin sa Panginoon. Kung nasa Panginoon naman na tayo ay ang gera sa buhay natin ay kung sino ba ang magiging hari ng buhay natin, kung sino ba ang masusunod sa buhay natin o ang sarili parin ba natin o ang Panginoon.

image.png

Kung wala ang Panginoon sa atin ay wala tayong tunay na kapayapaan. Parang lagi nating nararamdaman na may kulang sa atin. At kung tayo ay nasa Panginoon anuman ang ating pinagdadaanan magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso at isipan. Kahit na sobrang tindi at patong patong ang problemang kinakaharap natin.

Ibigay mo ang iyong buhay kay Hesus. Itigil ang pagsusumikap sa iyong sarili. Si Hesus lamang ang makapagbibigay sa iyo ng kapayapaang hinahanap mo. Mapagpalang araw sa ating lahat.🙃

image.png

Photos are mine and taken by me using my A10s
Taken at Galimuyod, Ilocos Sur, Philippines

Thank you for stopping by:-)
May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
God bless us all :-)


me.png
image.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Real peace found in God alone. God bless you fherdz. 😇