ගඟා දේවිය

in hive-102306 •  2 months ago 

සුභ දවසක් යාලුවනේ

FB_IMG_1636429429019.jpg

බටපොල , වැරණිය කැලේ , පන්සලේ අපි විසින් සාදන ලද ගංඟා දේවියගේ ප්‍රතිමාව

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

image.png

Nice to see. 🌸

Thank you🌼