Biến pháp Thương Ưởng

in history •  3 years ago 

Cái khác lớn nhất của biến pháp nước Tần:

  1. Quốc quân Doanh Cừ Lương quyết tâm ủng hộ biến pháp. Với 1 điều này, quốc quân của 6 nước Sơn Đông, không một ai làm được

  2. Vệ Ưởng là 1 pháp gia từ đầu tới cuối, thiên hạ không có người thứ 2

  3. Quân thần như vậy gặp nhau, gần như biến thành 1 người. Từ xưa đến nay, quân thần đồng đạo như Doanh Cừ Lương và Vệ Ưởng hoàn toàn không có.
    2 người như vậy tạo sóng gió ở nước Tần. Cái uy, thế, lực không cần nói nữa.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @pexea12! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!