remasu

in esteem •  4 years ago 

tsuite sutattā ga kaiketsu sa remasu. Ataeru hokanohito ga gokai shinchō ni jikai o hinan shimashita. Zan'nen'nagara, amarini mo, sūji wa 3 to shufudesu. Suiyōbi no kodomo-tachi ima, jiyū ni okane no tame. Yoi nyūsu, go shukuhaku no okyakusama wa, tōchaku shimasu. Keiyakumondai, kaikei-jō no mondai, karera wa seikō shita soshiki o iwaimasu. Teishinaraba zairyō no torihiki wa, benri ni narimasu. Biru, hausukīpingu no mondai, fuben tanin. Aisatsu, kekkon no baai wa, kokode wa idaina koto ga okorimasu. Jūyōna shashin, posutā, e wa kami ni hairimashita. Kyōikumondai yori ōku no seikō shita soshiki o kunren. Tōku no renrakusen o hyōji sa remasu. Shigoto ga amarini mo hinpan ni shitsubō o keiken shite imasu. Kore wa, kin'yū-men kara narimasu. Furui mondai, binkan'na shunkan o imi surudarou, furui byōki ni hyōji sa remasu. Suga hōshū wa 4-keta no sūjidesu. Mokuyōbi no kodomo-tachi saikinde wa, ōkina seikō o keiken shimashita. Saiwai, ryōhō no keiken no tame ni. Anata no shigoto no jikan o kakudai suru ikioi. Hanbai/ kōnyū rentaru no baai wa, hokanohito ga shitsugen shimasu. Tōku no fuka o tasukemasu. Biru no rei shigoto no ba, benrina naimu. Bōringu daizaichū, hōmon-sha wa mata, ōku no baai, gai kimasu. Kasai denki, ōku no baai,-netsu no risuku ni chokumen shite imasu. Aisatsu, kekkon wa tadashiku kaiketsu sa remasu. Ryokō puran no ran'yō, ōku no baai, nogashimasu. Kyōikumondai kēsu o torēningu, kore wa ōkina fuben o tomonaimasu. Kin'yū, kono yōna baai ni wa, ōku no baai, fukuzatsuna supureddoshīto o konran. Ōkina mondai horo wa totemo benri ni narimasu. Zan'nen'nagara, kanari no sū 5. Kin'yōbi no kodomo ဒီရက်တွေအတွင်း teishi ga benrina koto o okurasemasu. Shigoto no mondai apurikēshon

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!