တစ္ေန႔တာရဲ႕ အေပ်ာ္ဆုံးအခ်ိန္

in esteem •  5 years ago 

ထိုေန႔၏ငါ့အႀကိဳက္ဆုံးအခ်ိန္ 5 p.m. ၾကား 7 p.m. ဤသည္ေနေရာင္ ႏွင့္ေလထုကိုဆင္းအေအးအခါကာလျဖစ္၏။ ဤအခ်ိန္တြင္ငါတစ္အပန္းေျဖလမ္းေလၽွာက္သြားတခ်ိဳ႕ဂိမ္းကစားသို႔မဟုတ္တိတ္တဆိတ္ငါ့ကိုလွည့္ပတ္လွုပ္ရွားမွုမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ထိုင္ျဖစ္ေစ။
တိတ္တဆိတ္အထူးသျဖင့္ဘာမၽွမလုပ္ေနထိုင္ရင္းကၽြန္မအမ်ားဆုံးႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖစ္တယ္။

image

ငါ့အိမ္ကိုပတ်ဝန်းကင်ၾအဆိုပါျဒပ္ေပါင္းတစ္မၽွမၽွတတႀကီးမားေသာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဒီေတာ့ငါ့အဘသည္အထဲတြင္မ်ားစြာေသာအပင္တို႔ကိုစိုက္ေသာသိရသည္။ အားလုံးအၿမိဳးၿမိဳး ဂိမ္းဟာသူတို႔ရဲ့ခ်ိဳၿမိန္သီခ်င္းဆိုမွညဦးယံ၌သစ္ပင္မ်ားထံသို႔လာၾက၏။ ကိုယ့္ကိုငါ့အႀကိဳက္ဆုံး သစ္ပင္ေအာက္ထိုင္ႏွင့္ဤခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့သီခ်င္းေတြကိုနားေထာင္ပါ။

image

သို႔ေသ်ာလည်းပဲတိတ္တဆိတ္လူအေပါင္းတို႔သည္အခ်ိန္ထိုင္လို႔မရပါဘူး။ ကၽြန္မရဲ့မိဘေတြကတစ္ခါတစ္ရံျမက္ခင္း သို႔မဟုတ္အခ်ိဳ႕ေသာဥယ်ာဥ္တာဝန္မ်ားကိုမွာသူတို႔ကိုကူညီဖို႔ငါ့ကိုေမးၾကည့္ပါ။ ငါေလအဘို႔အဝမ္းေျမာက္စြာျပဳပါဒါေတြကေကာင္းတဲ့ႏွင့္ေအးျမသည္။ ပူျပင္းတဲ့ေနေရာင္ေအာက္တြင္အလုပ္လုပ္ငါမႀကိဳက္ဘူးတဦးတည္းအရာျဖစ္၏။ ညဦးယံ၌ေနေရာင္ေပ်ာ့ႏွင့္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သည္။ ထို႔ေနာက္ထိုဥယ်ာဥ္ကိုလွည့္ပတ္အိုးထိန္းသမားသာယာေသာျဖစ္ပါတယ္။

အျခားအႀကိမ္ငါအပန္းေျဖလမ္းေလၽွာက္ထြက္သြားပါသို႔မဟုတ္ကၽြန္ုပ္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ဂိမ္းမ်ားကိုေဆာ့ကစားပါလိမ့္မယ္။

image

ေနာက္တဖန္လွည့္ပတ္ေအးေအးေဆးေဆးလမ္းေလၽွာက္ျခင္းသို႔မဟုတ္ေနေရာင္ညဦးယံ၌ပူမပါေသာအခါဂိမ္းမ်ားကိုကစားရန္သာယာေသာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာေအးျမညနေပိုင်းေလထုကိုရွူရွိုက္ဖို႔နဲ႔ကမိုးရြာေနသည္မဟုတ္လၽွင္တစ္နည္းနည္းအပန္းေျဖဖို႔သူတို႔အိမ္ထဲမွထြက္လာၾက၏။ ဒါဟာကစားလယ္ကြင္း, ပန္းၿခံမ်ားႏွင့္အျခားအပန္းေျဖေဒသမ်ားကလူႏွင့္ျပည့္စုံေသာအခါေန႔၏အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ငါကငါထားေသာေန႔အကြိဳက်ဆုံးအခ်ိန္သာျဖစ္ပါတယ္ပါဘဲ။ ဒါဟာအျဖစ္ေကာင္းစြာမ်ားစြာေသာလူရဲ့အႀကိဳက္ဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngawine from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ခ်စ္​ဖို႔​ေကာင္​းတဲ့အိမ္​နီးခ်င္​းမ်ား