စပ္မိစပ္ရာ

in esteem •  4 years ago 

ယေန႔ လႊတ္ေတာ္ရပ္ကြက္မွာ က်မ္းသစၥာ ႀကိမ္သူေတြ ႀကိမ္ၾက၏။ image
စီမံ ဘ႑ာဝန္မင္းအသစ္အျဖစ္ ဘဘႀကီးက
သစၥာဆ္ိုတာ ျဖစ္ပါသည္။
ဝန္မင္းတို႔၏ ထံုးစံအရ အခန္းထဲကအထြက္မွာ
စကားေတြ ေျပာၾကျပန္သလား။
ယခင္ဝန္မင္းကေတာ့ ရက္ ၁၀၀ ေတြ။ ေဂၚဇီလာေတြနဲ႔
၁၂ သန္းအား ဆြဲစိသြားဖူး၏။
အေတြ႔အႀကံဳအရ ဝန္မင္းသစ္ႀကီးက စတိုင္တစ္မ်ိဳး ေျပာသည္။
သားေမာင္တို႔ျပည္သူမ်ား စိတ္ေအးလက္ေအးျဖင့္
ေစာင့္ၾကည့္ပါလို႔ မိန္႔ၾကားလိုက္သည္ေပါ့။
ေဟာရင္းသာ ပ်ံေတာ္မူလိုက္ေစလိုပါသည္။
သေဘာမိၾကသည္ မဟုတ္လား။ယေန႔လႊတ္ေတာ္မွာ တိုက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္၏။
တစ္ေခတ္တစ္ခါက ဝန္မင္းဘဘ လ်ပ္စစ္မီးကိစၥ
လႊတ္ေတာ္မွာ ထၿဖဲသည္ မဟုတ္လား။
သူထၿဖဲသည့္အထဲမွာ တင္ဒါ မေခၚခဲ့တာကို အေျခခံသည္။
တင္ဒါမေခၚတာ ေဂၚဇီလာႀကီးမိန္းမနဲ႔ ဆက္စပ္ေနသည့္အေၾကာင္းခပ္ပါးပါး ထည့္ဆြဲျပသြားသလား။
အစဥ္အလာအရ မာမားဘက္ေတာ္သားမ်ား အသံထြက္ေလ့ရွိ၏။
ယေန႔ကိစၥ အီးေတာင္ က်ယ္က်ယ္ မေပါက္ၾကပါ။
ရိုးသားႀကိဳးစား ဖိုးသခြားပါတီက ဖ်င္ႀကီးႀကီး အမတ္မမလည္း
ၿငိမ္ခ်က္သားေကာင္းေနသည္။
အခုလိုကိစၥက် ဂုဏ္ယူမျပႏိုင္ဘူးေပါ့။
သားကေတာ့ မခိုးဘူးဆိုတာကို သက္ေစ့ထိုင္ေအာ္ေနပါသည္။
သေဘာမိၾကသည္ မဟုုတ္လား။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @klone! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @klone! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @klone! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @klone! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @klone! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!