မဂၤလာႏွစ္သစ္ေလးပါ

in esteem •  5 years ago 

ထမိန္ပါတဲ့အထုတ္ကို ေယာကၤ်ားေလးမ်ားထမ္းရင္
ဘုန္းနိမ့္တယ္လို႔ ေျပာေနၾကတာေတြ႕ရတယ္။

ဘုန္းနိမ့္ေစတာက အကုသိုလ္တရား
ဘုန္းႀကီးေစတာက ကုသိုလ္တရား

ထမိန္ပါတဲ့အထုပ္ထမ္းတာက
သူတစ္ပါးမႏိုင္လို႔ ဝင္ကူထမ္းတာျဖစ္လို႔
သူတစ္ပါးကို ကူညီတာက
ကုသိုလ္ျဖစ္တာမို႔ ဘုန္းနိမ့္ေစတာမဟုတ္ဘဲ
ဘုန္းႀကီးေၾကာင္းျဖစ္တဲ့
ကုသိုလ္အလုပ္ပါပဲ။

သူတစ္ပါး မႏိုင္မနင္းျဖစ္ေနတဲ့
ထမိန္ပါတဲ့အထုပ္ကို ကူညီထမ္းတာက
ကုသိုလ္ျဖစ္တာမို႔
ဘုန္းႀကီးေစတဲ့အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္သစ္မွာ
ဘုန္းကံနိမ့္ေစတဲ့အကုသိုလ္ကိုေရွာင္၍
ဘုန္းကံႀကီးေစတဲ့ ကုသိုလ္တရားမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံႏိုင္ၾကပါေစ။

အရွင္သဒၶမၼာနႏၵ(ျမင္းျခံ)

image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

This post has received a 27.78 % upvote from @sureshot thanks to: @min2thant.

@sureshot is part of the @fivestargroup movement in collaboration with @block-buster Witness.